Duurzaamheid

Duurzaamheid – Kwaliteit, Veiligheid en Milieu

Balm – Continue aandacht voor duurzaamheid en milieuprestatie

Balm is zich bewust van de noodzaak van een duurzame samenleving die rekening houdt met toekomstige generaties. De wereld staat voor grote uitdagingen op het gebied van het omgaan met schaarse hulpbronnen en het tegengaan van klimaatveranderingen. Balm wil een voorbeeld zijn voor haar omgeving en vindt het van belang om bij de uitvoering van de eigen (interne) werkzaamheden duurzaam te handelen. Ook in onze contacten met klanten en leveranciers nemen wij milieuaspecten in acht.

Balm – Duidelijke visie op kwaliteit

Binnen Balm staat kwaliteit hoog in het vaandel. Kwaliteit is voor ons synoniem met klanttevredenheid. De klant en al zijn wensen staan bij ons vanzelfsprekend centraal. Daarnaast wordt rekening gehouden met eisen en wensen van andere belanghebbenden en speelt de organisatie in op externe en interne kansen en bedreigingen.

Balm – Veilige werkomgeving

Wij hechten er een groot belang aan het werk veilig te kunnen uitvoeren, zodat onze medewerkers iedere dag weer veilig en gezond thuis kunnen komen. Dit beperkt zich echter niet enkel tot onze eigen medewerkers, maar geldt voor alles wat onder onze regie werkt. Zodoende streven wij met ons beleid om persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade zoveel mogelijk te voorkomen, hetgeen ook een van onze doelstellingen is.

Borging binnen Balm

Het voldoen aan hoge kwaliteitseisen en het voldoen aan klanteisen is mede geborgd via het ISO9001:2015 managementsysteem. Daarnaast zijn wij als organisatie al jaren gecertificeerd voor VCA**. Daarnaast zijn wij gecertificeerd voor het ISO14001:2015 certificaat. Zie onze certificaten. Wij voeren een beleid dat bovenstaande onderbouwd. Zie onze beleidsverklaring.