Beleidsverklaring

Beleidsverklaring. Het is de visie van de directie dat Balm projecten bouwt en beheert die voorzien in de maatschappelijke behoefte, met respect voor mens en milieu. Met ‘mens ’ bedoelen wij iedereen die betrokken is bij de activiteiten van de organisatie: eigen en tijdelijke medewerkers, opdrachtgevers, ontwerpers, leveranciers, onderaannemers, omwonende en publiek. ‘Milieu’ betreft ons aandeel in verantwoord beheer van de natuur en de leefomgeving.

Beleidsverklaring: kwaliteit-, veiligheid- en milieubeleid

Wij voeren een kwaliteit-, veiligheid- en milieubeleid dat volledig deel uitmaakt van ons ondernemingsbeleid dat gebaseerd is op de behoeften van onze klanten, bedrijfseconomische belangen en verantwoordelijkheid voor de maatschappij. We blijven voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving en streven naar een continue verbetering van de organisatie. Wij vinden het van belang om bij de uitvoering van de eigen interne werkzaamheden duurzaam te handelen. Ook in onze contacten met klanten en leveranciers nemen wij kwaliteit-, veiligheid- en milieuaspecten in acht.

Verder hechten wij een groot belang aan het werk veilig kunnen uitvoeren, zodat onze medewerkers iedere dag weer veilig en gezond thuis kunnen komen. Dit beperkt zich echter niet enkel tot onze eigen medewerkers, maar geldt voor alles wat onder onze regie werkt. Zodoende streven wij met ons beleid om persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade zoveel mogelijk te voorkomen, hetgeen ook een van onze doelstellingen is. Mocht een medewerker onverhoopt door een bedrijfsongeval (deels) niet meer in staat zijn, zijn/haar werkzaamheden uit te voeren, dan zal er in overleg met de bedrijfsarts gekeken worden naar de nog aanwezige restcapaciteit om eventueel aangepast werk te bieden.

Iedere medewerker van Balm heeft hierin een specifieke eigen verantwoordelijkheid. En de directie acht een goede samenwerking, voortdurende inzet en betrokkenheid, als een vereiste om dit beleid te realiseren. Het middenkader vervult hierbij een voorbeeldfunctie. Wij vertrouwen erop dat iedereen dit beleid ondersteunt en uitdraagt.

Om gestructureerd aan kwaliteits-, veiligheids- en milieuzaken te werken en deze waar mogelijk te verbeteren, worden jaarlijks tijdens de directiebeoordeling doelstellingen opgesteld.

Lees meer: Kwaliteit, Veiligheid en Milieu