Kwaliteit, Veiligheid en Milieu

Duidelijke visie op kwaliteit
Binnen Balm B.V. staat kwaliteit hoog in het vaandel. Kwaliteit is voor ons synoniem met klanttevredenheid, de klant en al zijn wensen staan bij ons vanzelfsprekend centraal. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met eisen en wensen van andere belanghebbenden en speelt de organisatie in op externe en interne kansen en bedreigingen.

Veilige werkomgeving
Verder hechten wij een groot belang aan het werk veilig kunnen uitvoeren, zodat onze medewerkers iedere dag weer veilig en gezond thuis kunnen komen. Dit beperkt zich echter niet enkel tot onze eigen medewerkers, maar geldt voor alles wat onder onze regie werkt. Zodoende streven wij met ons beleid om persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade zoveel mogelijk te voorkomen, hetgeen ook een van onze doelstellingen is.

Continue aandacht voor duurzaamheid en milieuprestatie
Balm B.V. is zich bewust van de noodzaak van een duurzame samenleving die rekening houdt met toekomstige generaties. De wereld staat voor grote uitdagingen op het gebied van het omgaan met schaarse hulpbronnen en het tegengaan van klimaatveranderingen.

Balm B.V. wil een voorbeeld zijn voor haar omgeving en vindt het van belang om bij de uitvoering van de eigen (interne) werkzaamheden duurzaam te handelen. Ook in onze contacten met klanten en leveranciers nemen wij milieuaspecten in acht.

Borging binnen Balm B.V.
Het voldoen aan hoge kwaliteitseisen en het voldoen aan klanteisen is mede geborgd via het ISO9001:2015 managementsysteem. Daarnaast zijn wij als organisatie al jaren gecertificeerd voor VCA** Zie onze certificaten. Daarnaast zijn wij op dit moment bezig met het behalen van het ISO14001:2015 certificaat.
Wij voeren een beleid dat bovenstaande onderbouwd. Zie onze beleidsverklaring.

CO2 prestatieladder

Na het behalen van het ISO 14001 certificaat in 2020, heeft Balm bv vanaf 2021 ons beleid uitgebreid naar specifiek het beperken van onze CO2-uitstoot.

En om onze daadkracht te tonen, certificeren in 2021 we op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen).
Uit onze analyse bleek dat we in het jaar 2020 een totale CO2-uitstoot hadden van 218 ton CO2 equivalenten

Onze doelstelling is 10% reductie van de CO2-uitstoot per 1000 gewerkte uren 2020-2025. Deze reductie komt onder andere uit:

Rijden met schone, elektrische auto’s.

Inkoop van schone stroom uit Nederlandse windparken voor groene energie voor onze bouwplaatsen en kantoor.

Bewustwording van medewerkers met betrekking tot CO2-reductie en ruimte geven om mee te denken.

Minder verbruik van elektra en gas door alle verlichting aan te passen naar LED en de verwarming optimaal in te regelen.


×