Kwaliteit, Veiligheid en Milieu

Downloads
Emissie inventaris rapport 2020
Plan van aanpak co2 reductiedoelstellingen
Communicatieplan
Sector- en keteninitiatieven

CO2 prestatieladder

Na het behalen van het ISO 14001 certificaat in 2020, heeft Balm bv vanaf 2021 het beleid uitgebreid naar specifiek het beperken van onze CO2-uitstoot.

En om onze daadkracht te tonen, certificeren in 2021 we op niveau 3 van de CO2-prestatieladder van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen).
Meer informatie over de CO2-prestatieladder is te vinden op de website van SKAO.

Balm bv kan met een CO2 certificaat een gunningvoordeel verdienen wat belangrijk is bij het binnenhalen van opdrachten. Per jaar worden de reductie-doelstellingen voor CO2 emissie vastgesteld en vastgelegd. De reductiedoelstellingen kunnen behaald worden met behulp van een reeks te nemen acties en maatregelen door de gehele organisatie. De te nemen acties en maatregelen worden jaarlijks vastgelegd in het actieplan t.b.v. reductie CO2 emissie.

Continue aandacht voor duurzaamheid en milieuprestatie

Balm B.V. is zich bewust van de noodzaak van een duurzame samenleving die rekening houdt met toekomstige generaties. De wereld staat voor grote uitdagingen op het gebied van het omgaan met schaarse hulpbronnen en het tegengaan van klimaatveranderingen.

Balm B.V. wil een voorbeeld zijn voor haar omgeving en vindt het van belang om bij de uitvoering van de eigen (interne) werkzaamheden duurzaam te handelen. Ook in onze contacten met klanten en leveranciers nemen wij milieuaspecten in acht.

Duidelijke visie op kwaliteit

Binnen Balm B.V. staat kwaliteit hoog in het vaandel. Kwaliteit is voor ons synoniem met klanttevredenheid, de klant en al zijn wensen staan bij ons vanzelfsprekend centraal. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met eisen en wensen van andere belanghebbenden en speelt de organisatie in op externe en interne kansen en bedreigingen.

Veilige werkomgeving

Verder hechten wij een groot belang aan het werk veilig kunnen uitvoeren, zodat onze medewerkers iedere dag weer veilig en gezond thuis kunnen komen. Dit beperkt zich echter niet enkel tot onze eigen medewerkers, maar geldt voor alles wat onder onze regie werkt. Zodoende streven wij met ons beleid om persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade zoveel mogelijk te voorkomen, hetgeen ook een van onze doelstellingen is.

Borging binnen Balm B.V.

Het voldoen aan hoge kwaliteitseisen en het voldoen aan klanteisen is mede geborgd via het ISO9001:2015 managementsysteem. Daarnaast zijn wij als organisatie al jaren gecertificeerd voor VCA**. Daarnaast zijn wij gecertificeerd voor het ISO14001:2015 certificaat. Zie onze certificaten.

Wij voeren een beleid dat bovenstaande onderbouwd. Zie onze beleidsverklaring.


Downloads
Emissie inventaris rapport 2020File1   ( 463 Kb )
Plan van aanpak co2 reductiedoelstellingenFile2   ( 250 Kb )
CommunicatieplanFile3   ( 101 Kb )
Sector- en keteninitiatievenFile4   ( 43 Kb )

×